راهنمای استفاده از کرم Leish G1

کرم لیش جی وان جهت درمان موضعی زخم سالک به همراه درمان استاندارد توصیه میشود. استفاده صحیح از این کرم نه تنها دوره درمان را کوتاهتر مینماید بلکه با مکانیسم ایمونومدولاتوری (تحریک سیستم ایمنی) و ترمیمی موجب ترمیم جای زخم و کمتر شدن محل جوشگاه زخم (اسکار) میگردد.

جهت نتیجهگیری بهتر در حذف انگل، ترمیم زخم و جلوگیری از به جا ماندن جوشگاه زخم )اسکار( طبق دستور ز یر عمل شود:

  1. در زخمهای منفرد کوچک )کمتر از ۳ سانتیمتر( استفاده از کرم لیشجیوان در همان ابتدا همراه با درمان استاندارد توصیه میشود.
  2. در زخمهای بزرگتر از ۳ سانتیمتر پس از دو هفته درمان استاندارد )تزریق موضعی آنتیموآن( استفاده از کرم لیش جی وان از هفته سوم همراه با درمان استاندارد توصیه میشود.
  3. در مواردی که اندیکاسیون درمان سیستمیک وجود دارد ) مانند زخم های بزرگتر از ۵ سانتیمتر، متعدد، روی مفاصل، انتشار لنفاتیک یا اسپروتریکوئید( استفاده از کرم لیشجیوان پس از سه مرتبه تزریق سیستمیک آنتیموآن )طبق پروتوکل( توصیه می- شود.

نحوه مصرف

در تمام موارد فوق روزانه دوبار به صورت موضعی بر روی زخم به صورت یک لایه نازک استعمال شود.

توجه:

برای اطمینان از عدم حساسیت به فرآورده، پیش از مصرف مقدار کمی از کرم بر روی بخش کوچکی از پوست سالم بازو استعمال شود. در صورت مشاهده علائم حساسیت مانند خارش، سوزش و قرمزی در طی 12 ساعت پس از استعمال، از مصرف آن خودداری شود.

در غیر اینصورت ایجاد قرمزی و التهاب و فعال شدن ضایعه در دو هفته اولیه مصرف دارو بر روی ضایعات بدلیل مکانیسم ایمونومدولاتوری دارو و واکنش طبیعی بدن به آن بوده و در صورت مواجهه با آن مصرف دارو قطع نشود با ادامهی مصرف نتایج بهبودی حاصل میشود.

مدت مصرف

دوره مصرف این فرآورده برای زخم لیشمانیوز جلدی بسته به سایز ضایعه و توصیه پزشک با توجه به فرآیند بهبودی تعیین میشود و میتواند برای مدت دو تا سه ماه ادامه یابد.

توصیه:

پیش از مصرف فراورده بروشور داخل محصول مطالعه شود.